ساخت مسکن
ضرورت همکاری در بین نهادهای مختلف جهت تامین زمین مسکن ملی ۰۸ خرداد ۱۴۰۱

ضرورت همکاری در بین نهادهای مختلف جهت تامین زمین مسکن ملی

وزارت راه و شهرسازی با تامین بخش عمده اراضی طرح نهضت ملی مسکن، افزایش تسهیلات، سیاستگذاری برای واگذاری واحدهای طرح نهضت ملی مسکن بر مبنای قیمت تمام‌شده ساخت به متقاضیان، زمینه خانه‌دار شدن متقاضیان واقعی مسکن را فراهم کرده است.