ساماندهی نیروهای شهرداری اهواز
تشکیل کارگروه تخصصی ساماندهی نیروهای شهرداری اهواز ۰۹ شهریور ۱۴۰۰

تشکیل کارگروه تخصصی ساماندهی نیروهای شهرداری اهواز

کارگروه تخصصی ساماندهی نیروی انسانی شهرداری در آغاز فعالیت شورای ششم در اهواز تشکیل شد .