ساماندهی
تشکیل کارگروه تخصصی ساماندهی نیروهای شهرداری اهواز 09 شهریور 1400

تشکیل کارگروه تخصصی ساماندهی نیروهای شهرداری اهواز

کارگروه تخصصی ساماندهی نیروی انسانی شهرداری در آغاز فعالیت شورای ششم در اهواز تشکیل شد .