ستاد امر به معروف ونهی از منکر،
نمایندگان مجلس به انتصابات ورود نکنند ۲۱ اسفند ۱۴۰۰
رییس ستاد امر به معروف و نهی از منکر کردستان:

نمایندگان مجلس به انتصابات ورود نکنند

رییس ستاد امر به معروف و نهی از منکر کردستان گفت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی به توصیه رهبری بیشتر توجه کنند و در انتصابات و امور اجرایی ورود نکنند چراکه شان نماینده قانونگذاری است.