ستاد باز آفرینی،
مناطق حاشیه نشین اولویت سفرهای شهرستانی خواهند بود ۲۵ دی ۱۴۰۰
استاندار کردستان

مناطق حاشیه نشین اولویت سفرهای شهرستانی خواهند بود

استاندار کردستان گفت: در سفرهای شهرستانی از مناطق حاشیه نشین به صورت ویژه بازدید خواهیم کرد و مشکلات آن مناطق را در اولویت پیگیری قرار می دهیم.