سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی
اعضاى کمیسیون اجتماعی در راستای سفرهای نظارتی به استان ها وارد استان خوزستان شد ۲۲ دی ۱۴۰۰

اعضاى کمیسیون اجتماعی در راستای سفرهای نظارتی به استان ها وارد استان خوزستان شد

سخنگوی کمیسیون اجتماعی از ورود اعضای این کمیسیون به استان خوزستان جهت بررسی مشکلات و آسیب های اجتماعی موجود در این منطقه خبر داد.