سرپرست دانشگاه علوم پزشکی اهواز
آمار بیماران بستری در خوزستان روند افزایشی دارد 13 شهریور 1399
سرپرست علوم پزشکی اهواز:

آمار بیماران بستری در خوزستان روند افزایشی دارد

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی اهواز گفت: آمار بیماران بستری در خوزستان روند افزایشی دارد و این وضعیت نگران‌کننده است.