سفرهای استانی رئیس جمهور،
اگر ستاد کرونا اجازه دهد رئیس جمهور قبل از پایان سال جاری به کردستان سفر خواهد کرد ۲۸ بهمن ۱۴۰۰
رئیس مجمع نمایندگان کردستان خبر داد،

اگر ستاد کرونا اجازه دهد رئیس جمهور قبل از پایان سال جاری به کردستان سفر خواهد کرد

علی رضا زندیان نماینده مجلس؛ براساس پیگیری‌های انجام شده، اگر ستاد کرونا اجازه بدهند، این سفر قبل از پایان سال‌جاری انجام خواهد شد در غیراینصورت در اوایل سال جدید انجام خواهد شد