سلاح
قانون استفاده از سلاح گرم برای پلیس را تغییر خواهیم داد ۱۴ بهمن ۱۴۰۰
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس:

قانون استفاده از سلاح گرم برای پلیس را تغییر خواهیم داد

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: قطعا کمیسیون امنیت ملی مجلس نسبت به نواقص قوانین استفاده از سلاح توسط نیروی انتظامی و پلیس ورود خواهد کرد تا دوباره اقتدار لازم را نهاد برگرداند.