سوداگران
درآمد‌های بادآورده سوداگران با سامانه مودیان شناسایی می‌شود ۳۰ شهریور ۱۴۰۱

درآمد‌های بادآورده سوداگران با سامانه مودیان شناسایی می‌شود

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با اجرای کامل سامانه مودیان فعالیتی خارج از سامانه نخواهیم داشت و به این ترتیب هم درآمد‌های مالیاتی دولت افزایش می‌یابد و هم عدالت مالیاتی در کشور حاکم می‌شود.