سیدجلال فیاضی
سفر نکنیم، موج سوم جدی است ۱۴ شهریور ۱۳۹۹

سفر نکنیم، موج سوم جدی است

چند روزی است که آثار رعایت پروتکل های بهداشتی توسط اکثریت مردم آشکار شده و آمار قربانیان کرونا قدری تعدیل گردیده و با شیب کندی روند نزولی یافته است.