سید رشید شجاعی نژاد
برگزاری نهمین جلسه شورای عالی سیاست گذاری و برنامه ریزی ۰۵ مرداد ۱۴۰۱

برگزاری نهمین جلسه شورای عالی سیاست گذاری و برنامه ریزی

خوزستان - نهمین جلسه شورای عالی سیاست گذاری و برنامه ریزی با موضوع تبیین سطح راهبردی برنامه اهواز 1405 و بررسی راهکارهای تدوین برنامه برگزار شد.

شهردار اهواز مدیریت سازمان پارکها و فضای سبز این شهرداری را تعیین تکلیف کند ۱۰ بهمن ۱۴۰۰

شهردار اهواز مدیریت سازمان پارکها و فضای سبز این شهرداری را تعیین تکلیف کند

رضا امینی شهردار اهواز می بایست این مدیران کارنابلد را که برخی اعضای شورا را هم نیز در حمایت خود دارند تعویض کند و به جای آنها افرادی متخصص و کاربلد منصوب نماید.