سیف الله رضای مسئول کمیسیون فرهنگی شورای شهر سنندح،
امیدواریم موسیقی بهانه ای برای توسعه شهر سنندج باشدو اشتغال زایی را به دنبال داشته باشد! ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱
سیف الله رضایی مسئول کمیسیون فرهنگی شورای شهر سنندج:

امیدواریم موسیقی بهانه ای برای توسعه شهر سنندج باشدو اشتغال زایی را به دنبال داشته باشد!

امیدواریم موسیقی بهانه‌ای برای توسعه شهر سنندج باشد و اشتغال زایی را به دنبال داشته باشد و همچنین زمینه برای آشنایی مردم با پیشینه موسیقی آئینی و سنتیشان فراهم شود.