شرکت‌های آب و برق
شرکت‌های آب و برق منطقه‌ای زیان‌ده هستند ۱۱ بهمن ۱۴۰۰

شرکت‌های آب و برق منطقه‌ای زیان‌ده هستند

عضو کمیسیون بودجه مجلس با بیان اینکه دولت باید سروسامان جدیدی به شرکت‌های دولتی بدهد، گفت: شرکت‌های آب و برق منطقه‌ای زیان‌ده هستند، چون ما قیمت آب و برق را به آنها تکلیف کرده‌ایم.