شناسنامه سلامت
جزئیات اجرای طرح «پاک» و تهیه شناسنامه سلامت برای دانش‌آموزان ۱۹ فروردین ۱۴۰۱

جزئیات اجرای طرح «پاک» و تهیه شناسنامه سلامت برای دانش‌آموزان

بازگشایی مدارس فرصت خوبی بود تا بتوان نشاط و شادابی را در محیط مدرسه ایجاد کرد و شاهد افزایش تحرک دانش‌آموزان بود.