شهرداری قروه،
محل‌های دفن پسماند‌ها براساس ضوابط زیست محیطی توسط وزارت کشور با هماهنگی سازمان محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی تعیین خواهد شد ۲۳ دی ۱۴۰۰
ماده 12قانون مدیریت پسماند

محل‌های دفن پسماند‌ها براساس ضوابط زیست محیطی توسط وزارت کشور با هماهنگی سازمان محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی تعیین خواهد شد

دفن غیراصولی زباله‌های شهری در قروه و انباشت آن در نقاط مختلف این شهرستان به معضلی تبدیل شده که محیط زیست را تهدید می کند.