شهروندان دهگلان،
سال ۱۴۰۱ متفاوت تر از سالهای گذشته برای شهروندان دهگلان خواهد بود ۱۲ دی ۱۴۰۰

سال ۱۴۰۱ متفاوت تر از سالهای گذشته برای شهروندان دهگلان خواهد بود

.رضا درویش قادری شهردار دهگلان: سال ۱۴۰۱سالی خواهد بود که مردم شریف دهگلان، ،چه مالکین و چه دیگر شهروندان عزیز این شهر درگیر یک مشارکت بزرگ در در راستای عمران شهری خواهند شد .