شهر اهواز
سیمای شهر به حال خود رها شده است‌ ۱۵ دی ۱۴۰۰
نایب رئیس شورای ‌شهر اهواز: ‌

سیمای شهر به حال خود رها شده است‌

وی گفت: متاسفانه در ساخت و ساز شهری با ولنگاری و تخلفات گسترده مواجه هستیم به گونه‌ای که گویی سیما و منظر شهری ما به حال خود رها شده است.