شورای اسلامی کلانشهر اهواز
بهره برداری از مسیر جاده علی آباد به اهواز 12 مرداد 1400

بهره برداری از مسیر جاده علی آباد به اهواز

جاده علی آباد به اهواز با حضور شهردار اهواز، مدیران مناطق هشتگانه و اعضای شورای اسلامی کلانشهر اهواز به بهره برداری رسید.