شورای مسکن مریوان،
شورای مسکن مریوان پیرامون وضعیت زمین مسکن ملی تشکیل جلسه داد ۱۸ فروردین ۱۴۰۱

شورای مسکن مریوان پیرامون وضعیت زمین مسکن ملی تشکیل جلسه داد

شورای مسکن شهرستان مریوان با حضور مدیر کل راه و شهرسازی کردستان ظهر چهارشنبه در محل فرمانداری این شهرستان تشکیل شد .