صفیره
بازدید شهردار منتخب از سایت پسماند صفیره ۲۰ اسفند ۱۳۹۹

بازدید شهردار منتخب از سایت پسماند صفیره

شهردار منتخب در این بازدید دستورات لازم جهت رفع پاره ای از مشکلات سایت محل دفن پسماندهای شهری را صادر کرد.