صفیره
بازدید شهردار منتخب از سایت پسماند صفیره 20 اسفند 1399

بازدید شهردار منتخب از سایت پسماند صفیره

شهردار منتخب در این بازدید دستورات لازم جهت رفع پاره ای از مشکلات سایت محل دفن پسماندهای شهری را صادر کرد.