صندوق بازنشستگی نفت
ارجاع موضوع عدم ساماندهی توزیع LPG به قوه قضاییه ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

ارجاع موضوع عدم ساماندهی توزیع LPG به قوه قضاییه

نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس گفت: نمایندگان عضو این کمیسیون با اعمال ماده ۲۳۴ در خصوص موضوع عدم ساماندهی توزیع LPG توسط وزارتخانه‌های نفت و کشور موافقت کردند.