طرح برق رایگان
طرح برق رایگان مشروط بر عدم افزایش مصرف است 07 مهر 1399

طرح برق رایگان مشروط بر عدم افزایش مصرف است

عضو کمیته نیروی کمیسیون انرژی و عضو مجمع نمایندگان استان خوزستان گفت: طرح برق رایگان مشروط است به آنکه میزان مصرف افزایش نیابد.