طرح شفافیت قوای سه گانه
طرح شفافیت قوای سه گانه می‌تواند با فساد مقابله کند ۲۸ فروردین ۱۴۰۱

طرح شفافیت قوای سه گانه می‌تواند با فساد مقابله کند

عضو هیأت رئیسه مجلس ضمن اشاره به طرح شفافیت قوای سه گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها، گفت طرح شفافیتی که پیش از این در مجلس در دست بررسی بود، فقط ‌برای شفافیت مجلس بود اما این طرح جدید، شامل تمامی قوا می‌شود و به عبارت دیگر طرح قبلی را در بر می‌گیرد.