طرح نسخ تغییر ساعت رسمی کشور،
مخالفت با «طرح نسخ تغییر ساعت رسمی کشور» ۲۴ اسفند ۱۴۰۰
در جلسه امروز مجلس شورای اسلامی صورت پذیرفت؛

مخالفت با «طرح نسخ تغییر ساعت رسمی کشور»

با تصویب طرح نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور در مجلس شورای اسلامی، ساعت رسمی کشور در طول سال تغییر نمی کند. البته مصوبه مجلس برای اجرا باید به تایید شورای  نگهبان برسد.