طرح 27سوال از شهردار سنندح،
هر تصمیم شورا،مبنی بر ماندن یا برکنای را قبول میکنم ۰۵ اسفند ۱۴۰۰
شهردار سنندج در جلسه پاسخ به 27سوال اعضای شورای شهر:

هر تصمیم شورا،مبنی بر ماندن یا برکنای را قبول میکنم

شهردار سنندج به سؤالات اعضای شورای شهر پاسخ داد و گفت: آمادگی قبول هرگونه تصمیم‌ مبنی بر ماندن یا برکناری از سوی اعضای شورای شهر در این مسئولیت را دارم.