طیب سالاروندیان،
۷ تیرماه زمان آغاز ثبت نام متقاضیان تحصیل در مدارس نمونه دولتی دوره متوسطه اول ۳۱ خرداد ۱۴۰۱
سرپرست معاونت آموزش متوسطه آموزش و پرورش کردستان:

۷ تیرماه زمان آغاز ثبت نام متقاضیان تحصیل در مدارس نمونه دولتی دوره متوسطه اول

سرپرست معاونت آموزش متوسطه آموزش و پرورش کردستان گفت: پذیرش و ثبت نام متقاضیان تحصیل در مدارس نمونه دولتی دوره متوسطه اول استان از روز سه شنبه 7 تیرماه آغاز و تا 15 تیرماه ادامه خواهدیافت.