عبدالکریم پهلوانی
یک انتصاب بومی، شروعی برای پایان مدیریت پروازی ها در خوزستان ۲۴ شهریور ۱۴۰۰

یک انتصاب بومی، شروعی برای پایان مدیریت پروازی ها در خوزستان

انتصاب مدیری بومی در پتروشیمی امیرکبیر به جای مدیر پروازی سابق، نشانه‌ای از تغییر رویکرد دولت قلمداد می‌شود و این امیدواری را به وجود آورده که این تغییر در سایر شرکت‌ها نیز مشاهده شود.