عزت الله اکبری تالارپشتی
تعیین مجازات برای ترک فعل مدیران در طرح دوفوریتی حمایت از واحدهای تولیدی ۱۱ دی ۱۴۰۰

تعیین مجازات برای ترک فعل مدیران در طرح دوفوریتی حمایت از واحدهای تولیدی

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس نوشت: در طرح دو فوریتی حمایت از واحدهای تولیدی، برای ترک فعل مدیران نیز مجازات تعیین شده است.