عضو،هیئت رئیسه،شورای اسلامی شهر،اصفهان
ضرورت همراهی شهروندان با اجرای پروژه‌های شهری ۰۲ بهمن ۱۴۰۰
عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر اصفهان تاکید کرد؛

ضرورت همراهی شهروندان با اجرای پروژه‌های شهری

عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به ضرورت همراهی شهروندان با اجرای پروژه‌های شهری، گفت: البته تاکید شهردار اصفهان این است که در اجرای پروژه‌های شهری از جمله پارک ظهرآبادی حقی از شهروندان ضایع نشود.