علی کریمی فیروز جائی
درخواست نمایندگان برای برخورد با لجام‌گسیختگی فضای مجازی ۲۳ دی ۱۴۰۰

درخواست نمایندگان برای برخورد با لجام‌گسیختگی فضای مجازی

علی کریمی فیروز جائی یکی از اعضای هیئت‌رئیسه مجلس خبر لزوم برخورد با لجام‌گسیختگی فضای مجازی از سوی قوه قضائیه را قرائت کرد.