غیبت
غیبت ۱۴ نماینده در آغاز جلسه علنی امروز مجلس ۲۸ فروردین ۱۴۰۱

غیبت ۱۴ نماینده در آغاز جلسه علنی امروز مجلس

اسامی غائبین و متأخرین آغاز جلسه علنی امروز مجلس از سوی هیات رئیسه اعلام شد که بر این اساس 14 نفر از نمایندگان در آغاز جلسه امروز غایب بودند.