فراکسیون گردشگری،
شهرهای خلاق سهم چندانی در منابع بودجه ای کشور ندارد. ۰۱ بهمن ۱۴۰۰
دشتی اردکانی رئیس فراکسیون گردشگری مجلس؛

شهرهای خلاق سهم چندانی در منابع بودجه ای کشور ندارد.

دبیر ملی کمیسیون یونسکو در ایران، می گوید سه شهر جدید ایرانی در صف پیوستن به شهرهای خلاق و متصل شدن به شبکه شهرهای جهانی یونسکو هستند.