فرزاد شاهولی
علی شمسی اژه ای سکاندار حوزه دفتر شهردار اهواز شد ۱۶ بهمن ۱۴۰۰

علی شمسی اژه ای سکاندار حوزه دفتر شهردار اهواز شد

طی حکمی از سوی رضا امینی شهردار اهواز، علی شمسی اژه ای به عنوان مشاور و سرپرست حوزه دفتر شهردار هواز منصوب شد.