فرهنگسرای نجوم
شهرداری اهواز گران اداره می شود 27 شهریور 1400

شهرداری اهواز گران اداره می شود

دستور سر پرست شهرداری اهواز: سازمانها و ادارات استیجاری در املاک شهرداری مستقر شوند.