فرید آریانژاد،
برخی سدهای کردستان هنوز به حجم ذخیره مناسب نرسیده اند ۱۶ فروردین ۱۴۰۱
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان:

برخی سدهای کردستان هنوز به حجم ذخیره مناسب نرسیده اند

 مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان کردستان، با بیان اینکه در پی کاهش ذخیره آب سدها در سال گذشته هنوز برخی از این مخازن به ظرفیت مناسبی نرسیده اند، اظهار کرد: خشکسالی اخیر که در ۵۲ سال گذشته نیز بی سابقه بوده است، تنش شدیدی را به حجم مخازن استان وارد کرده و بر همین اساس حجم مخزن در برخی از سدها هنوز مطلوب نیست.