فسادزدایی
محکومیت رئیس اسبق بانک مرکزی نوید روزهای خوبی را در مبارزه با فساد می دهد ۲۶ مهر ۱۴۰۰

محکومیت رئیس اسبق بانک مرکزی نوید روزهای خوبی را در مبارزه با فساد می دهد

نایب رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مجلس در توئیتی موضوع محکومیت رئیس اسبق بانک مرکزی و معاون وی به دلیل تخلفات مالی و اداری را مثبت ارزیابی کرد.