فصل عمرانی،
عملکرد شورا به عنوان منتخب مردم و عملکرد ما به عنوان نمایندگی  منتخب دولت اثر مستقیم در اعتماد یا عدم اعتماد مردم خواهد داشت ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱
استاندار کردستان عنوان کرد:

عملکرد شورا به عنوان منتخب مردم و عملکرد ما به عنوان نمایندگی منتخب دولت اثر مستقیم در اعتماد یا عدم اعتماد مردم خواهد داشت

استاندار کردستان گفت: بسیاری از مشکلات موجود استان موضوعات مضمن گذشته بوده که نیازمند تغییر قوانین و تزریق اعتبارات فوق‌العاده است.