قانون بودجه
ریل‌گذاری مجلس برای خروج مددجویان بهزیستی و کمیته امداد از چرخه فقر ۰۸ فروردین ۱۴۰۱

ریل‌گذاری مجلس برای خروج مددجویان بهزیستی و کمیته امداد از چرخه فقر

رئیس مجلس تاکید کرد: مجلس در قانون بودجه، ۳۵ هزار میلیارد تومان برای ظرفیت‌سازی اشتغال مددجویان کمیتهٔ امداد و بهزیستی اختصاص داده تا با اجرای کارآمد و اختصاص هدفمند این تسهیلات، شاهد خروج اقشار تحت پوشش از چرخه فقر باشیم.