قراردادهای سفید امضا
امید کارگران به حذف قراردادهای سفید امضا توسط ‎کارفرمایان است ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۱

امید کارگران به حذف قراردادهای سفید امضا توسط ‎کارفرمایان است

عضوکمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی در توئیتی مطرح کرد؛امید کارگران به اصلاح اموراتشان است.