مجازی
حضور شهردار اهواز در اجلاس جهانی مجازی پلی بسوی شهرها در وین اتریش ۰۹ آبان ۱۴۰۰

حضور شهردار اهواز در اجلاس جهانی مجازی پلی بسوی شهرها در وین اتریش

ظهر امروز 9 آبان برابر با 31 اکتبر روز جهانی شهرها؛ رضا امینی شهردار اهواز در اجلاس مجازی (وبینار) پلی بسوی شهرها؛ مقاومت در برابر کرونا و ابتکارات شهری که با همکاری مشترک سازمان اسکان سازمان ملل و مجمع شهرداران آسیایی و اتحادیه شهرهای اروپایی و مجمع شهرهای آینده در وین برگزار شد، شرکت کرد.