مجتمع شوق زندگی
مجتمع شوق زندگی می‌تواند در کل کشور الگو و پایلوت قرار گیرد ۰۴ تیر ۱۴۰۰

مجتمع شوق زندگی می‌تواند در کل کشور الگو و پایلوت قرار گیرد

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه مجتمع شوق زندگی می‌تواند در کل کشور الگو و پایلوت باشد، گفت: افتتاح اولین دادگاه دوستدار کودک در این مجتمع را تحسین برانگیز دانست.