مجمع شهرداران غرب کشور،
مجمع شهرداران غرب کشور تشکیل میشود ۱۵ دی ۱۴۰۰
سخنگوی شورای شهر اراک

مجمع شهرداران غرب کشور تشکیل میشود

سخنگوی شورای اسلامی شهر اراک گفت: مجمع شهرداران منطقه غرب و شهرهای همسایه برای تهیه طرح‌های مشترک جهت ارسال به شورای عالی استان‌ها تشکیل می‌شود.