مجمع نمایندگان استان البرز
حوزه بهداشت و درمان در استان البرز نیازمند رسیدگی جدی وزرات بهداشت است ۱۲ شهریور ۱۳۹۹
حدادی:

حوزه بهداشت و درمان در استان البرز نیازمند رسیدگی جدی وزرات بهداشت است

عضو مجمع نمایندگان استان البرز گفت: حوزه بهداشت و درمان در استان البرز نیازمند رسیدگی جدی وزرات بهداشت است.