مجمع نمایندگان استان کردستان،
علیرضا زندیان نماینده بیجار به عنوان رئیس مجمع نمایندگان استان کردستان انتخاب شد ۰۹ بهمن ۱۴۰۰
در رای گیری اعضای مجمع نمایندگان استان کردستان،

علیرضا زندیان نماینده بیجار به عنوان رئیس مجمع نمایندگان استان کردستان انتخاب شد

نمایندگان کردستان در مجلس شورای اسلامی، علیرضا زندیان را به عنوان رئیس مجمع نمایندگان استان کردستان انتخاب کردند