مجمع
پیام تبریک دبیرکل مجمع شهرداران آسیایی به شهردار جدید اهواز 03 مهر 1400

پیام تبریک دبیرکل مجمع شهرداران آسیایی به شهردار جدید اهواز

گشتاسب مظفری دبیرکل مجمع شهرداران آسیایی با ارسال پیام تبریکی معرفی رضا امینی را به عنوان شهردار اهواز تبریک گفت.