محمد امیری
برگزاری مراسم معارفه دادستان شهرستان کارون ۲۴ آبان ۱۴۰۰

برگزاری مراسم معارفه دادستان شهرستان کارون

صبح امروز دوشنبه ۲4 آبان در سالن جلسات مرکز بهداشت شهرستان کارون مراسم معارفه محمد امیری به عنوان دادستان شهرستان کارون برگزار شد.