محمد جواد عسگری
دستگاه دیپلماسی به موضوع سدسازی ترکیه ورود کند ۲۷ فروردین ۱۴۰۱

دستگاه دیپلماسی به موضوع سدسازی ترکیه ورود کند

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس تاکید کرد که باید هر چه سریعتر دستگاه دیپلماسی به موضوع احداث سد روی دجله و فرات ورود پیدا کند که مشکلات جدی برای کشورمان به وجود آورده است.