محمد کعی عمیر
دفاع از حقوق کارگران شرکت هفت تپه «توهین» تلقی نمی‌شود ۰۴ آذر ۱۳۹۹
نماینده شوش خطاب به دولتیها:

دفاع از حقوق کارگران شرکت هفت تپه «توهین» تلقی نمی‌شود

این نماینده گفت: آیا دفاع از حقوق کشور به ویژه استان خوزستان، مردم حوزه انتخابیه‌ام و قشر کارگر توهین به رئیس جمهور تلقی می‌شود؟