مخدومی
رفع مشکل کمبود گاز مایع در آبادان و خرمشهر ۲۱ شهریور ۱۳۹۹

رفع مشکل کمبود گاز مایع در آبادان و خرمشهر

مشکلات کمبود کپسول گاز در شهرستان های آبادان و خرمشهر پیگیری شد.